Day: September 5, 2020 Archives

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa Kulay ang Kwento ng Buhay

Kulang sa kulayang kwento ng buhay mo,kung wala kang mgakababatangkasamang bumuo nito. Kaway-kaway sa mga kaibigan kong nagturo sakin ng mga kalokohan. 😀

I Wore Black as a Statement

I Wore Black as a Statement

I wore BLACK as a statement, but I prefer GREEN in my environment.