Category: Faith Archives

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, Tulungan Mo Po Sila

Panginoon, tulungan Mo po sila. Maraming maraming salamat Po sa mga biyaya. Amen

Panginoon Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, Gawin Mo Akong Makabuluhan

Panginoon, gawin Mo akong makabuluhan sa araw-araw. Tulungan Mo akong pasayahin ang aking magulang, kapatid at mga kaibigan.

Choose to Start With A Good Laugh

Choose to Start with a Good Laugh

Choose to start with a good laugh while watching everything bloom.
It is a rebirth, a positive choreograph. Dance and soak to its addicting perfume.

Hope Tomorrows News

Hope Tomorrow’s News

Hope tomorrow’s news about increase in deaths and infected is just an April Fools joke.

Panginoon, Tulungan Mo Po Kami

Panginoon, Tulungan mo po Kami

Panginoon, tulungan mo po kami
sa panibagong pagsubok. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na umahon sa aming pagkalubog. Amen

Every Night Has This Color

Every Night has This Two Beautiful Color

Every night has this two beautiful color.
Black that teaches you the wrongs
and help prevent you from downfall.
And the light that reassures hope,
that keeps you focus on future goals.

God's Sweet Music

God’s Sweet Music

God’s sweet music always struck at desperate times.
So calming, so relaxing.
So comforting that sometimes we took each embraces for granted.

I Always Find Your Light

I Always Find Your Light

I always find Your Light in my crucial moments.
SO COMFORTING, SO LOVING.
THANK YOU LORD FOR ALWAYS CARING

Dumidilim, Gumiginaw

Dumidilim, Gumiginaw

Dumidilim, gumiginaw ngunit may liwanag at init ang Iyong pagmamahal. Pumapanatag, kumukulay ang mundo Panginoon pag sa Iyo’y nakasandal.

Panginoon, Salamat Po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon, Salamat po sa Pagbibigay ng Lakas

Panginoon, salamat po sa pagbibigay ng lakas sa tuwing ako’y napapagod.